Esercizi di Geometria (A.A. 2004/2005):

Esercizi di Analisi Matematica I (A.A. 2007/2008):

Esercizi di Analisi Matematica II (A.A. 2007/2008):

Esercizi di Geometria e Algebra (A.A. 2009/2010):

Pubblicità